Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Niniejsza Polityka prywatności stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Pani/Pana danych osobowych, jako użytkownika Platformy koszalin.budżet-obywatelski.org. Poznanie tych zasad pomoże Pani/Panu w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących Państwa danych podczas korzystania z Platformy.

ILEKROĆ W  TEKŚCIE POLITYKI PRYWATNOŚCI JEST MOWA O:

 • Administratorze– oznacza to administratora danych osobowych tj. Gminę Miasto Koszalin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Koszalina - Urząd Miejski, Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl;
 • RODO – oznacza to  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Platformie – oznacza to serwis internetowy dostępny pod domeną budżet-obywatelski.org, administrowany przez Administratora;
 • Użytkowniku – oznacza to osoby odwiedzające Platformę dostępną pod domeną budżet-obywatelski.org.

KTO JEST ADMINISTRATOREM?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Koszalina - Urząd Miejski, Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl.

JAK MOGĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Mariusz Krasicki Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 e-mail: iodo@um.koszalin.pl

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z 6 ust 1 lit. a i lit. e RODO, na podstawie § 6 Regulaminu Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały nr LVIII/853/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 stycznia 2023 roku.
 • Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury ustalenia wyników głosowania na Koszaliński Budżet Obywatelski.
 • Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wzięcie udziału w głosowaniu na projekty złożone w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe, zawarte w  Formularzu zgłoszenia projektu i przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, będą przechowywane zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Dane osobowe podane na potrzeby głosowania elektronicznego i przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody są usuwane z systemu po zakończeniu procedury ustalenia wyników głosowania.

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi Platformy, firmie MEDIAPARK Sp. z  o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693. Dane przetwarzane są do zakończenia procedury ustalenia wyników głosowania.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW RODO

Posiada Pani/Pan następujące prawa:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z  zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
 • na podstawie art. 17 ust.1lit. b prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w  17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO przy przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust 1 lit. a.

CZAS ROZPATRYWANIA ŻĄDAŃ UŻYTKOWNIKA

 • Administrator w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w  związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem.
 • W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.Administrator poinformuje Panią/Pana o koniecznym przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi w  terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym RODO, ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).