projekt nr 11

11. Koszaliński Dzień Seniora 2022


Lokalizacja projektu

koszaliński Amfiteatr wraz z parkingiem przy Amfiteatrze lub Rynek Staromiejski.

Skrócony opis

Projekt zakłada organizację dużego wydarzenia ogólnomiejskiego o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rekreacyjnym skierowanym do wszystkich mieszkańców Koszalina, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych pod hasłem „Koszaliński Dzień Seniora 2022". W jego ramach odbędą się koncerty, występy kulturalne, konkursy,pokazy-wszystko w celu prezentacji potencjału seniorów i integracji mieszkańców

Opis projektu

Impreza plenerowa jednodniowa skierowana do mieszkańców Koszalina, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 60+. Projekt zakłada przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z wydarzeniem, tj.: zaplanowanie szczegółów i scenariusza wydarzenia, przygotowanie techniczne wydarzenia, uzyskanie stosownych zezwoleń, kontakt z podwykonawcami (np. gastronomia, prowadzący wydarzenie, wieczorny występ artystyczny), organizację samego wydarzenia i jego poszczególnych elementów, współpracę z innymi podmiotami, promocję, rekrutację
uczestników do poszczególnych działań w ramach wydarzenia, rozliczenie całości i in. Realizacją tych wszystkich działań zajmować się będzie obsługa administracyjna projektu. Planowane punkty w programie wydarzenia (szczegółowy scenariusz i jego elementy zostaną zaplanowane w fazie realizacji): • Konkurencje sportowe dla seniorów • Konkurs kulinarny o tytuł „Kucharza Koszalina wśród Seniorów" • Turniej wiedzy o historii Koszalina (ogólny) • Oprawa muzyczna (w tym nagłośnienie, scena): w trakcie całego dnia występy kulturalne a wieczorem koncert gwiazdy (opcjonalnie: zespół/artysta/kabaret) • Wykorzystanie potencjału lokalnych grup i stowarzyszeń senioralnych działających w branży kulturalnej, w tym: występ grupy teatralnej (VivaMY, zespołów śpiewaczych (np. Śródmieście), zespołów muzycznych (Stowarzyszenie Fraza), pokazy taneczne i in. • Zaplecze gastronomiczne • Turniej międzyosiedlowy dla seniorów • Malowanie obrazu koszalińskich seniorów na żywo przez Cukina.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach