projekt nr 1

1. Utwardzenie miejsc parkingowych przy ul. Jana Baczewskiego 2-4a


Lokalizacja projektu

Parking przy ulicy Jana Baczewskiego wzdłuż bloku 2-4 a.

Skrócony opis

Projekt polega na utwardzeniu rozjeżdżonego gruntu na 27 miejscach parkingowych przy ulicy Jana Baczewskiego 2-4a.

Opis projektu

Projekt polega na wybraniu i wywiezieniu czarnej ziemi znajdującej się na 27 miejscach parkingowych i zastąpieniu tłuczniem frakcji 2/16.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach