Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Podsumowanie ewaluacji

Poniedziałek, 20 stycznia 2020

Ankieta ewaluacyjna KBO 2020 
podsumowanie odpowiedzi (86 ankiet)

Jak Pani/Pan ocenia tegoroczną edycję Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego
Bardzo dobrze i dobrze 75,6% (rok wcześniej: 66,7%)
Źle i bardzo źle 13,3% (rok wcześniej: 12,9%)

Co było Pani/Pana zdaniem najmocniejszą stroną tegorocznej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego? (najczęściej pojawiające się odpowiedzi, w kolejności występowania)
Głosowanie elektroniczne
Platforma internetowa do składania projektów oraz glosowania
Kampania promocyjna
Spotkania z mieszkańcami
Kwota przeznaczona na projekty („zwiększona”)
Jasne zasady KBO

Co było Pani/Pana zdaniem najsłabszą stroną tegorocznej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego? (najczęściej pojawiające się odpowiedzi, w kolejności występowania)
konieczność uzyskania jednomyślności w głosowaniu na spotkaniach osiedlowych
za mało informacji na głównej stronie miasta i głównym fb
zbyt wysokie koszty projektów pojawiające się na etapie oceny; nie do końca jasne metody oceny projektów
za późno zorganizowane spotkania prezentujące projekty ogólnomiejskie
możliwość głosowania tylko on-line
specyfika projektów ogólnomiejskich, które trafiły do głosowania („parking pod blokiem nie ma charakteru ogólnomiejskiego”)
brak możliwości zmian w projektach podczas spotkań osiedlowych
za mało informacji o projektach na liście do głosowania

Jak ocenia Pani/Pan poszczególne elementy KBO 2020?

analizowany element

bardzo dobrze / dobrze

źle / bardzo źle

metody promocji wśród mieszkańców

59%

11%

zawartość strony www dedykowanej KBO

78%

4%

sposób składania projektów

89%

4%

wsparcie na etapie pisania projektów

78%

9%

etap oceny formalnej

71%

11%

formułę spotkań osiedlowych

56%

23%

metody głosowania

71%

16%

podział na projekty osiedlowe i miejskie

78%

13%

harmonogram wdrażania KBO (długość poszczególnych etapów, rozpiętość czasowa całego procesu itp.)

76%

7%


W 2019 roku najwyżej oceniono elementy:

·         „podział na projekty osiedlowe i miejskie” – 73% / 13% oraz

·         „zawartość strony www dedykowanej KBO” – 71% / 13%

Najniżej oceniony element w ub. roku to: „ocena formalna projektów” – 52% / 42%

Proszę wskazać najważniejsze Pani/Pana konkretne oczekiwania związane
z procesem wdrażania przyszłych edycji Budżetu Obywatelskiego w Koszalinie
(odpowiedzi zredagowane; pominięto odpowiedzi powtarzające się, nie odnoszące się do KBO, sprzeczne z obowiązującym prawem, nie stanowiące konkretnych oczekiwań):

·           wyraźne oddzielenie definicyjne projektu ogólnomiejskiego od osiedlowego

·           zwiększenie powiązania budżetu obywatelskiego z programami strategicznymi miasta w taki sposób aby realizacja projektów ogólnomiejskich służyła rozwojowi miasta a nie generowała dodatkowe koszty

·           przeznaczenie na inne projekty rezerwy pieniędzy, które zostały po realizacji projektów

·           publikowanie wyników głosowania na bieżąco

·           więcej środków finansowych na KBO osiedlowy

·           zróżnicowanie wielkości środków na budżet osiedlowy

·           zwiększenie liczby spotkań z wnioskodawcami, którzy przedstawią mieszkańcom swój pomysł (dużo pomysłów jest niezrozumiałych)

·           stworzenie odrębnych kategorii i w tych kategoriach wygrywałby jeden pomysł (trudno porównać wniosek o np. kawiarenkę czynną tylko latem do pomysłu zakupu np. sprzętu medycznego)

·           pozostawienie w KBO tylko projektów miejskich (projektów dla wszystkich mieszkańców)

·           przywrócenie możliwości głosowania papierowego

·           modernizacja sposobu głosowania na taki który będzie budził mniej wątpliwości odnośnie ewentualnego fałszowanie wyników

·           umożliwienie weryfikacji danych związanych z dostępnymi miejscami, na których można zrealizować jakieś zadanie

·           poprawa czytelności harmonogramu działań i pełniejsza informacja o uruchomieniu kolejnego BO

·           umożliwienie wstępnej oceny projektów (głównie pod kątem doprecyzowania wysokości wydatków) w celu uniknięcia dużej liczby wniosków odrzucanych z uwagi na niedoszacowane koszty

·           wprowadzenie zapisu (w uchwale i formularzu wniosku) o możliwości wariantowej realizacji projektu

·           zwiększenie działań promocyjnych ze strony samego miasta

·           zwiększenie liczby spotkań z młodzieżą

·           wprowadzenie zakazu lokalizowania inwestycji z KBO na terenie szkół i przedszkoli


Powrót