projekt nr 1

1. Kontynuacja przebudowy boiska asfaltowego na teren rekreacyjno – zabawowo – sportowy przy ul. Emilii Gierczak - 2.etap budowy boiska wielofunkcyjnego.


Lokalizacja projektu

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów działką ewidencyjną  nr 595 w obrębie ewidencyjnym nr 15 przy ul. Emilii Gierczak o powierzchni 4297 m2 stanowi nieruchomość niezabudowaną, zagospodarowaną na cele przestrzeni publicznych, otwartą dla mieszkańców Osiedla, ograniczoną działkami z zabudową wielorodzinną oraz usługową. Działka stanowi punkt skrzyżowania komunikacji pieszej na Osiedlu. Zlokalizowana jest w północnej części miasta Koszalina w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Osiedla Na Skarpie.
W centralnym punkcie działki znajduje się utwardzony, nieogrodzony plac po byłym boisku sportowym, a jego otoczenie uzupełnione jest dwoma placami zabaw dla dzieci, ciągami pieszymi oraz zielenią niską i wysoką. Istniejący sposób zagospodarowania terenu jest chaotyczny, przypadkowy, a istniejące utwardzenia wymagają remontu.

Skrócony opis

Kontynuacja  przebudowy asfaltowego boiska na teren rekreacyjno – zabawowo – sportowy przy ul. Emilii Gierczak, na podstawie projektu wykonawczego i projektu zagospodarowania technicznego, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i pozwoleniem  na budowę (Decyzja Nr 149/2019 z dnia 7.05.2019 r. Prezydenta Miasta).


Opis projektu

Rada Osiedla „Na Skarpie” Gminy Miasta Koszalin  od 2016 r. zajmuje się tematem zagospodarowania   terenu przy ul. Emilii Gierczak, jednego z ostatnich do  uporządkowania, którego właścicielem jest Miasto.
W 2018 r. Rada Osiedla podjęła uchwałę o przystąpieniu do przebudowy starego asfaltowego boiska na teren rekreacyjno - zabawowo -sportowy etapowo w ramach posiadanych środków, które otrzymuje od Miasta, a które są uzależnione od liczby mieszkańców zameldowanych na naszym Osiedlu. Rada przeznaczyła na ten cel od 2018 r. i lata kolejne po 40 000 zł rocznie, co oznacza, że inwestycja jest realizowana przez kilka lat. Inwestycja ta ujęta jest w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2019 - 2023. Na wniosek Rady Osiedla została zlecona dokumentacja na realizację zagospodarowania całego tego terenu na podstawie której, została wydana  w dniu 7.05.2019 r. decyzja o pozwoleniu na budowę nr 149/2019.
Na realizację całej inwestycji został wykonany także kosztorys inwestorski. Kwota wykazana w tym kosztorysie znacznie przekracza możliwości finansowe, którymi może dysponować na jej  realizację Rada Osiedla. W związku z czym po konsultacjach ustalono, że zasadna byłaby pomoc w  realizacji tej inwestycji z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.
W ramach realizacji tej inwestycji w 2021 roku został oddany do użytku plac zabaw wykonany ze środków pozyskanych z Projektu Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019, budżetu Miasta i budżetu Osiedla „Na Skarpie”.
Inwestorem kolejnego etapu przebudowy tego terenu w oparciu o pozwolenie na budowę dalej  będzie Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, który w bieżącym roku ogłosi przetarg na budowę zaprojektowanego boiska wielofunkcyjnego, które jest zlokalizowane  w środkowej części działki, równolegle do oddanego w roku bieżącym placu zabaw dla dzieci i młodzieży.
Poniższe dane techniczne i cenowe zostały skonsultowane z pracownikiem Działu Infrastruktury Technicznej ZDiT w Koszalinie. Według wstępnej wyceny szacunkowy koszt całkowity, to kwota około 247 tys. złotych brutto.
Budowa boiska  wielofunkcyjnego zaplanowana jest na dwa etapy, a mianowicie:
-  1. etap w 2021 r. ze środków budżetu Osiedla „Na Skarpie”  (54.000 złotych brutto) - zakup i montaż obrzeż 100x100x6 (106m2), wykonanie wylewki betonowej wyrównującej wraz uzupełnieniem podbudowy (217 m2) oraz uzupełnienie podbudowy poza obszarem istniejącej wylewki (258 m2) oraz koszty związane ze zmianą projektu,  
-   2.etap w 2022 r., koszt  realizacji to kwota około 193.000 złotych brutto.
Na realizację 2. etapu zostaną pozyskane środki częściowo z budżetu Miasta ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2019 – 2023 i budżetu Osiedla „Na Skarpie”.
Pozyskane z Projektu Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 środki będą przeznaczone na zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, na co składa się wykonanie wylewki betonowej wyrównującej wraz z uzupełnieniem podbudowy (429 m2), zakup furtki 2x1m wraz z montażem (1 szt.) oraz zakup ogrodzenia z siatki piłkochwytowej o wysokości 4m wraz z montażem (106 m2).

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zwiększenie opróżniania koszy na śmieci (100 zł do ryczałtu ZDiT)100 zł
2Przegląd serwisowy nawierzchni (2- 10 lat bezpłatny w zależności od materiału)0 zł
3Sprzątanie ryczałt ZDiT900 zł
Łącznie: 1 000 zł