projekt nr 1

1. Morski plac gier sportowych


Lokalizacja projektu

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie na części działki 215/9 w obrębie ewidencyjnym 0011. Podwórko zlokalizowane jest w Koszalinie pomiędzy budynkami mieszkalnymi na ul. Sienkiewicza 2-14, ul. Rybackiej 19 - 5, ul. Morskiej 62 - 72.

Skrócony opis

Modernizacja boiska sportowego i nawierzchni z betonu z wyeksploatowanymi urządzeniami sportowymi i infrastrukturą towarzyszącą. Zasadniczo projekt obejmował będzie wykonanie piłkochwytów, wymianę bramek i koszy na nowe atestowane, wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy. Przeprowadzone zostaną również drobne roboty towarzyszące. Przewiduje się również montaż kamer monitorujących teren.

Opis projektu

Istniejące boisko gier zespołowych ma nawierzchnię z betonu, wykonaną bez szczelin dylatacyjnych. Nawierzchnia jest popękana i nierówna. Wymiary istniejącego obiektu to ok. 43 na 29 metrów. Proponuje się na części istniejącej nawierzchni o wymiarach ok. 20 x 29 m (wg szkicu) wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na podsypce cementowo-piaskowej. Całość otoczona obrzeżami trawnikowymi. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo i rozprowadzenie na istniejące trawniki. Za liniami pól bramkowych przewiduje się piłkochwyty o wysokości ok. 5 m. Obiekt wyposażony będzie w 2 bramki o wymiarach ok. 3 x 2 m, 2 bramki treningowe o wymiarach ok. 1,8 x 1,2 m, 2 kosze do "koszykówki". Dodatkowo uporządkowany będzie teren w bezpośrednim otoczeniu placu gier sportowych. Ponadto, w celu uniknięcia przypadków dewastacji na słupach oświetleniowym zamontowanym w ramach zadania "Ciemna Strona Henryka Sienkiewicza" umieszczone będą 2 kamery mobilnego monitoringu. Będzie to boisko wielofunkcyjne, zatem na całości dzieci i młodzież będzie mogła uprawiać piłkę nożna, na jednej połowie będzie możliwa gra w koszykówkę, a na drugiej przeprowadzanie treningu piłkarskiego. Wymiary powinny być doprecyzowane podczas inwentaryzacji istniejącego obiektu.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1utrzymanie terenu1 000 zł

Postęp realizacji

Projekt wybrany do realizacji podczas głosowania w osiedlu Morskim 23 września 2021 r.