Odwodnienie terenu zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalini Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Odwodnienie terenu zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalinie


Opis projektu

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej - wykonanie drenażu z terenu placu wewnętrznego, zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalinie i podłączenie go do wybudowanych studni rewizyjnych i dalej do istniejącego kanału deszczowego na ul. Spokojnej oraz roboty towarzyszące.

Lokalizacja projektu, miejsce realizacji projektu

Teren przed budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym w Koszalinie, przy ul. Morskiej 78-80, na działkach nr 79/15, 79/16, 79/17 częściowo) w obrębie ewidencyjnym 0011 oraz sąsiednie działki, jeżeli będzie to konieczne.

Uzasadnienie dla planowanych działań

Podstawowym zadaniem gminy jest realizowanie lokalnych określonych ustawowo spraw publicznych oraz także tych nieprzekazanych przez ustawy żadnemu podmiotowi. Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne są wykonywane przez gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w sposób określony w ustawach, korzystając przy tym z samodzielności, która jest chroniona na drodze sądowej. Wprowadzając zadania obowiązkowe ustawodawca zabezpiecza w ten sposób ich realizację i zapewnia konkretny poziom zaspokojenia potrzeb lokalowo publicznych mieszkańcom gminy. Zadaniem własnym gminy w zakresie infrastruktury technicznej gminy jest między innymi tworzenie gminnych dróg, Zgodnie z art. 28
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. placów itp. Odprowadzanie wód opadowych należy do zadań własnych gminy, co wiąże się z siecią kanalizacyjną przeprowadzoną na danym obszarze. Zatem przedmiotowy projekt spełnia ww. przesłanki.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy budynku przy ul. Morskiej 78-80 oraz sąsiednich budynków. Pełen przekrój wiekowy od dzieci po osoby starsze, jak również osoby niepełnosprawne zamieszkałe w budynku lub w okolicy.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Odwodnienie terenu zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalinie