projekt nr 4

4. Dzieci bez próchnicy


Lokalizacja projektu

Miasto Koszalin

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie w 2018 roku u dzieci 9 i 11 - letnich, mieszkających na terenie gminy Koszalin, profilaktycznych badań stomatologicznych, instruktażu higieny jamy ustnej, profilaktyki fluorkowej oraz lakowania zębów stałych.

Opis projektu

Adresatami programu są dzieci w wieku 9  i 11 lat zamieszkałych  na terenie gminy Koszalin oraz ich rodzice. Dzieci te muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów/ na udział w programie.
Szacuje się, żę programem może być objętych ze względu na ograniczenia finansowe oraz fakt korzystania wcześniej  z opieki stomatologicznej około 70% populacji. Szacuje się, że w działaniach edukacyjnych programu uczestniczyć będzie około 1000 rodziców. Dla zakwalifikowanych dzieci udział w programie jest bezpłatny. Zaproszenie do programu zostanie przeprowadzone poprzez informacje zamieszczone: na stronie internetowej Urzędu Miasta Koszalina, w lokalnych mediach, tablicach ogłoszeń w szkołach, w Ośrodkach Zdrowia w Koszalinie, tablicach ogłoszeń w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy.
Kampania informacyjna zostanie przeprowadzona również na terenie szkół, z udziałem nauczycieli w celu poinformowania rodziców/opiekunów prawnych o programie.
Udział w programie jest dobrowolny. Do programu ze względu na ograniczenia finansowe kwalifikowane będą dzieci według kolejności zgłoszeń. Lista zakwalifikowanych dzieci będzie weryfikowana na bieżąco, biorąc pod uwagę stopień wykorzystania środków finansowych. Na dzień planowania programu nie można dokładnie zaplanować ilości zabiegów, ponieważ ich ilość wynikać będzie z profilaktycznego badania jamy ustnej I zaplanowanego dla dziecka działania profilaktycznego.
Realizacja programu będzie przebiegała dwutorowo: poprzez promocję programu  w lokalnych mediach i na spotkaniach z rodzicami w szkołach. Jednocześnie zostanie ogłoszonych konkurs ofert na realizację programu.
Program obejmować będzie : profilaktykę pierwotną (wykłady edukacyjne na temat choroby próchnicowej, jej powikłań i wpływu na stan zdrowia ogólnego; propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tzw. soft drinki i napoje energetyzujące; nauka zasad utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej oraz stosowania profilaktyki fluorkowej; rozpropagowanie informacji na temat profilaktycznych świadczeń stomatologicznych przysługujących dzieciom w ramach świadczeń NFZ ) oraz profilaktykę wtórną (badanie przeglądowe jamy ustnej - oznaczenie wskaźnika intensywności próchnicy,ocena poziomu higieny jamy ustnej, ocena stanu przyzębia, ocena zgryzu; indywidualny instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej i zasad prawidłowego odżywiania; przekazanie na piśmie informacji dla rodziców o stanie uzębienia z zaleceniem dalszego postępowania; lakowanie bruzd powierzchni żujących pierwszych zębów trzonowych stałych u dzieci, u których zabieg ten nie został wykonany w ramach refundacji NFZ  oraz w przypadkach utraty częściowej lub całkowitej laku szczelinowego.