projekt nr 1

1. Ciemna strona Henryka Sienkiewicza


Lokalizacja projektu

Obręb ewidencyjny 0011, działki nr: 214/7, 215/9, 225/1, 225/2. Podwórko zlokalizowane pomiędzy budynkami mieszkalnymi na ul. Sienkiewicza 2-14, ul. Rybackiej 19 - 5, ul. Morskiej 62 - 72.

Skrócony opis

Projekt dotyczy odbudowy oświetlenia w postaci lamp ulicznych, które na podwórku było zlokalizowane przed przebudową ciągu pieszo-jezdnego i budową miejsc parkingowych, a po inwestycji nie zostały odtworzone, remontu i konserwacji istniejących obiektów małej architektury w postaci urządzeń placu zabaw dla dzieci i ławek parkowych, montażu koszy na śmieci i naprawy nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego

Opis projektu

Projekt dotyczy odbudowy oświetlenia w postaci lamp ulicznych, które na podwórku było zlokalizowane przed przebudową ciągu pieszo-jezdnego i budową miejsc parkingowych, a po inwestycji nie zostały odtworzone (rys.). Propozycja rozmieszczenia lamp uwzględnia dojście do klatek schodowych znajdujących się na przedmiotowym podwórzu, zlokalizowanych w budynku przy ul. Sienkiewicza 10 - 12 i ul. Rybackiej 15 - 17 - 4 szt. oraz oświetlenia parkingu na ciągu pieszo jezdnym z jednoczesnym oświetleniem boiska asfaltowego - 4 szt (rys.). Rejon, będący przedmiotem wniosku jest nieoświetlony, a punktowe oświetlenie przy wejściach do klatek schodowych budynku wymienionego an wstępie nie spełnia roli oświetlenia całego terenu. Mieszkańcy zwracają uwagę na bezpieczeństwo i własne obawy ze względu na panującą ciemność w tym obszarze wieczorem i rano. Brak oświetlenia jest szczególnie uciążliwy wieczorami, a zwłaszcza w sezonie zimowym, w czasie deszczu i mgieł oraz, gdy dzień jest krótki. Montaż oświetlenia w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (w szczególności dzieci wracających w godzinach popołudniowych ze szkoły) oraz poprawę funkcjonowania społeczności lokalnej. Ponadto montaż oświetlenia zmniejszy ryzyko kradzieży i włamań.

Remont i konserwacja istniejących obiektów małej architektury w postaci urządzeń placu zabaw dla dzieci i ławek parkowych, montaż koszy na śmieci. Sam remont i konserwacja istniejących urządzeń małej architektury nie wymaga uzasadnienia, stan techniczny uwidoczniony jest na fotografiach. Niestety, ze względu na stan epidemii nie doszło do spotkania z przedstawicielami ZBM w terenie objętym wnioskiem. Bazując na informacjach przekazanych telefonicznie potwierdzono konieczność tego zakresu prac. Remont w szczególności dotyczyć będzie przede wszystkim naprawy ogrodzenia placu zabaw (rys.), uzupełnienie elementu huśtawki (rys.), konserwacja trzepaka i ławki (rys.), konserwacja drabinki (rys.), naprawa i konserwacja ławek (rys.). Montaż 8 szt. koszy na śmieci wynika wprost z rekreacyjnej funkcji podwórka (sugestia montażu na rysunku dot. oświetlenia). Przebywanie tam osób generuje powstawanie śmieci w postaci np. opakowań po produktach żywnościowych (przekąskach) i napojach.

Naprawa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego (nawierzchnia betonowo - asfaltowa z licznymi ubytkami) na działce 215/9 od strony ul. Sienkiewicza. Przykłady ubytków nawierzchni na kolejnych fotografiach (rys.). Nierówności terenu utrudniają komunikację mieszkańcom, i powodują zagrożenie wystąpienia kontuzji lub złamań szczególnie kończyn w przypadku potknięcia się lub wywrócenia.

Część kosztowa opiera się na informacjach pozyskanych telefonicznie od pracowników merytorycznych koszalińskiego ZBM.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt sprzątania, koszenia trawy, opróżniania koszy na śmieci5 000 zł
2koszt konserwacji obiektów małej architektury1 000 zł
Łącznie: 6 000 zł